logo


advokÁtskA kancelÁriA

vÝsostne zaloŽenÁ na prinCÍpoch odbornosti
a diskrÉtnosti vo vzŤAhu ku klientovi

Sme slovenskou advokátskou kanceláriou, dynamicky sa rozvíjajúcou od roku 2008. Získali sme pevné miesto na trhu poskytovania právnych služieb a v právnej obci, najmä vďaka dosiahnutým výsledkom pri poskytovaní služieb a v jednotlivých súdnych sporoch.

Klientom zabezpečujemes kompletný právny servis na odbornej úrovni vo všetkých primárnych oblastiach právnej služby pozitívneho práva v slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku.


PONUKA

  • Obchodné právo a súvisiace oblasti. Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi.
  • Trestné právo. Obhajoba v trestných veciach.
  • Právne poradenstvo pre klientov pôsobiacich na investičnom trhu.
  • Občianske, rodinné a pracovné právo.
  • Zastupovanie poškodených.

Pre detaily prejdite kurzorom/prstom na obrázok

Obchodné právo

Poskytujeme služby v odvetví práva: obchodného, obchodných spoločností, konkurzného a insolvenčného, ochranných známok a duševného vlastníctva, IT, ochrany osobných údajov, ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti právnických osôb, reklamy, marketingu a PR vrátane zastupovania pred rozhodcovskými súdmi v rozhodcovskom a arbitrážnom konaní.

Obhajoba

Poskytované právne služby advokátskej kancelárie zahŕňajú všetky aktivity občianskeho života, najmä v odvetviach občianskeho, rodinného, pracovného a trestného práva, vrátane trestnoprávneho poradenstva. Obhajoba v trestných veciach.

Investície

Právne poradenstvo pre klientov na zahraničnom a domácom investičnom trhu: dokumentácia investičných fondov, správa finančných produktov, alternatívnych investícií a spoločností/investičných fondov, zakladanie rôznych typov spoločností (off-shore a on-shore), distribúcia investičných fondov na zahraničných a tuzemských trhoch.

Podnikanie

Právne poradenstvo a príprava právnej dokumentácie pri zlúčovaní off-shore a on-shore spoločností, due dilligence zahraničných a tuzemských investičných spoločností a investičných cudzozemských a tuzemských fondov.

Akvizície, fúzie, úpadky

Advokátska kancelária sa počas svojej existencie zúčastnila niekoľkých akvizícii a fúzii zahraničných obchodných spoločnosti na Slovensku. Partneri advokátskej kancelárie súčasne vykonávajú ako správcovia konkurznej podstaty a reštrukturalizační správcovia predmetné správcovské činnosti pri úpadku subjektov.

Spory a nehody

Osobitnou oblasťou právnych služieb, ktoré advokátska kancelária poskytuje je zastupovanie poškodených v adhéznom konaní a civilnom sporovom konaní o náhradu škody spôsobenej fyzickým osobám trestnými činmi, najmä dopravnými nehodami.

Spolupráca

Máme vybudovanú sieť spolupracujúcich advokátskych kancelárii v ČR, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Rusku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku a Rakúsku a uzavreté zmluvy o spolupráci s exekútorskými úradmi, daňovými poradcami a audítormi, znalcami ekonomiky a manažmentu podniku, účtovníctva, dopravy, oceňovania nehnuteľnosti ako aj z oblasti kriminalistiky.


KTO SME?

JUDr. Tibor TimÁr

advokát | konkurzný a reštrukturalizačný správca
tel: +421 905 736 862
office(a)timarpartners.com

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil s vyznamenaním, následne vykonal rigoróznu skúšku, vyšetrovateľskú skúšku Prezídia Policajného zboru MV SR absolvoval s vyznamenaním, a rovnako s vyznamenaním zložil advokátsku skúšku a vykonal správcovskú skúšku na Ministerstve spravodlivosti. V rámci profesionálnej právnickej praxe vykonával funkciu vyšetrovateľa PZ so zameraním najmä na ekonomickú a hospodársku trestnú činnosť a následne po 2,5 roku v štátnej služby začal pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Agner & partners, s.r.o. so zameraním najmä na obchodné právo, civilné právo, konkurzné právo a správne právo.

Po absolvovaní trojročnej koncipientskej praxe a zložení advokátskych skúšok sa ako advokát stal partnerom v advokátskej kancelárii TIMAR & partners, s.r.o., kde sa venuje oblastiam trestného práva, obchodného práva, civilného práva, správneho práva a ústavného práva. Svoje profesionálne zameranie zložením správcovskej skúšky rozšíril o insolvenčné a konkurzné právo, kde okrem zastupovania klientov v konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach ako veriteľov, vykonáva aktívnu správcovskú činnosť ako konkurzný a reštrukturalizačný správca. V rámci právnickej profesie sa venuje aj publikačnej činnosti najmä v oblastiach trestného práva a obchodného práva. Absolvoval zahraničné študijné a pracovné pobyty. Osobitnou oblasťou ktorej sa venuje je oblasť "športového práva".

Mgr. Eva TimÁr MyjavcovÁ

advokát | konkurzný a reštrukturalizačný správca
tel: +421 915 604 462
office(a)timarpartners.com

Je absolventkou Právnickej fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, koncipientsku prax vykonala v advokátskej kancelárii Doc. JUDr. Mareka Števčeka PhD., a po fúzii neskôr v advokátskej kancelárii Kolesár & Števček, s.r.o., pričom sa venovala najmä oblastiam obchodného práva, civilného práva, rodinného práva a práva európskych spoločenstiev.

Po vykonaní advokátskej skúšky začala vykonávať samostatnú advokátsku činnosť od 01.01.2008 a po zmene právnej formy ako advokátka a zakladateľka advokátskej kancelárie TIMAR & partners, s.r.o, kde sa venuje najmä oblastiam obchodného práva, civilného práva, rodinného práva, ústavného práva. Svoje profesionálne zameranie zložením správcovskej skúšky rozšírila o insolvenčné a konkurzné právo, kde okrem zastupovania klientov v konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach ako veriteľov, vykonáva aktívnu správcovskú činnosť ako konkurzný a reštrukturalizačný správca. Špecifickou oblasťou ktorej sa venuje je zastupovanie poškodených a obetí trestných činov a náhrada škody s tým súvisiaca a práva duševného vlastníctva, najmä "práva IT".

---

V advokátskej kancelárii v súčasnosti pôsobia dvaja partneri, dvaja advokátski koncipienti a dvaja odborní pracovníci.


Kontaktujte nás

AdvokÁtska kancelária
TIMAR & partners, s.r.o.
ŠtÚrova 42, 927 01 ŠaĽA

office(a)timarpartners.com
+421 905 736 862
+421 915 604 462